Regulamin głosowania i konkursu dla internautów w ramach przedsięwzięcia "Historia zebrana":

 

1. Organizatorami konkursu i plebiscytu "Historia zebrana" są firmy PPUH W&W Polak, wyłączny właściciel wortalu literackiego Granice.pl oraz Michał Świgoń Promohistoria, wydawca portalu internetowego Histmag.org

 

2. Celem konkursu i plebiscytu „Historia zebrana” jest wybór najlepszych publikacji historycznych wydanych w języku polskim w poszczególnych latach. 

 

3. Wyboru najlepszych publikacji historycznych dokonuje jury, równolegle ma miejsce głosowanie internautów, prowadzone za pośrednictwem strony internetowej plebiscytu - www.historiazebrana.pl 

 

4. W głosowaniu internautów może wziąć udział każdy użytkownik sieci Internet, posiadający własny adres e-mail. W zgłoszeniu do konkursu należy podać własne imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz adres poczty elektronicznej. 

 

5. Każdy uczestnik może oddać po jednym głosie w każdej spośród kategorii konkursowych. Uczestnicy głosują na najlepszą, ich zdaniem, książkę historyczną w danym półroczu. Dodatkowe głosowanie - bez etapu nominacji - jest realizowane po zakończeniu dwóch głosowań półrocznych - internauci wybierają wówczas wyłącznie spośród książek, które otrzymały od nich tytuł najlepszej publikacji półrocza.

 

6. W danej kategorii oddać swój głos można dwukrotnie - w okresie od rozpoczęcia głosowania internautów do ogłoszenia nominacji po raz pierwszy - wówczas oddane głosy świadczą o wyborze książek, które powinny otrzymać nominację do tytułu "Najlepszej książki historycznej", a w okresie pomiędzy ogłoszeniem nominacji a ogłoszeniem wyników plebiscytu po raz drugi - wyłącznie na tytuły nominowane przez internautów. Wówczas oddane głosy świadczą o wyborze książek, które powinny zwyciężyć w plebiscycie. W momencie ogłoszenia nominacji, głosy oddane na poszczególne tytuły biorące udział w plebiscycie są zerowane.

 

7. Każdy użytkownik oddający głos w plebiscycie ma szansę wygrania zestawu nagród książkowych, ufundowanych przez wydawców. 

 

8. Po dokonaniu wyboru tytułów nominowanych i po dokonaniu wyboru tytułów nagrodzonych przez internautów, ostateczna liczba osób głosujących w danym etapie podzielona zostaje przez trzy i zaokrąglona do całości. Wynik owego działania stanowi podstawę do wyłonienia zdobywców zestawów książkowych. Nagrody otrzymają osoby, które głosowały w kolejności będącej wielokrotnością powyższego wyniku.  

 

9. Dodatkowe nagrody przyznane zostaną wybranym internautom, którzy podczas trwania konkursu prześlą na adres info@historiazebrana.pl wiadomość e-mail. W jej temacie należy zawrzeć słowo "Wybieram", a list powinien zawierać autora i tytuł wybranej pozycji, uzasadnienie (liczące do 2 tys. znaków), dlaczego to właśnie ona najbardziej przypadła do gustu nadawcy oraz imię, nazwisko, adres i telefon osoby biorącej udział w konkursie. Wyboru autorów najciekawszych opinii dokonają Michał Świgoń i Sławomir Krempa, a lista zwycięzców ogłoszona zostanie na łamach obydwu serwisów.  

 

10. Kolejne nagrody przypadną sześciu internautom, którzy zachęcą największe grono osób do głosowania w plebiscycie. Każdy uczestnik podczas głosowania może wskazać login (w wortalu Granice.pl) lub adres mailowy osoby, która zachęciła go do udziału w plebiscycie. Podstawą do wyłonienia zwycięzców będzie stanowiła liczba osób, które podadzą w formularzu głosowania konkretny login lub adres e-mail. Osoba, która zachęci największą liczbę internautów oddania głosów, otrzyma zestaw 20 książek zgłoszonych do plebiscytu, kolejna - 10 książek, następna - 5 publikacji, czwarta w kolejności - 4 książki, piąta - trzy, szósta - jedną. Podanie loginu lub adresu mailowego jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na jego prezentację na stronie konkursowej oraz na stronach organizatorów.

 

11. Każdy użytkownik, oddając głos w plebiscycie "Historia zebrana", wyraża zgodę na otrzymywanie informacji (również o charakterze reklamowym) od organizatorów plebiscytu oraz od ich partnerów (w tym również podmiotów trzecich).

 

12. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie pod warunkiem poinformowania o nich uczestników oraz o ile zmiany te nie naruszą praw nabytych przez uczestników konkursu. 

 

13. Nagrody są wysyłane w terminie do 30 dni od dnia rozstrzygnięcia plebiscytu. W szczególnych przypadkach termin ten może zostać wydłużony do 60 dni. Po zakończeniu plebiscytu organizatorzy kontaktują się z osobami nagrodzonymi drogą mailową, prosząc o przesłanie następujących danych: imię i nazwisko, adres, numer telefonu na adres mailowy info@historiazebrana.pl Dane te należy przesłać w terminie 21 dni od momentu ogłoszenia listy zwycięzców. W przypadku, gdyby nagroda nie dotarła do laureata z przyczyn niezależnych od organizatora konkursu, może on zdecydować o przyznaniu nagrody zastępczej.

 

14. Uczestnikowi konkursu, który ma uzasadnione podejrzenie, że konkurs został rozstrzygnięty z naruszeniem regulaminu lub że w czasie trwania konkursu doszło do innych nieprawidłowości mogących mieć wpływ na jego wyniki, służy prawo zgłoszenia skargi na przebieg konkursu. Skarga na przebieg konkursu może zostać zgłoszona w ciągu 7 dni od dnia ogłoszenia jego wyników. Zgłasza się ją pocztą elektroniczną, wysyłając na adres: info@historiazebrana.pl Skargi na przebieg konkursu rozpatrują organizatorzy konkursu, a ich decyzja o sposobie rozpatrzenia skargi jest ostateczna. Organizatorzy konkursu informują skarżącego o treści tej decyzji w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia skargi.

 

15. O wszelkich sprawach, które nie zostały ujęte w niniejszym regulaminie, decydują organizatorzy w zgodzie z prawem polskim. 

 

 

 

Regulamin oceny książek przez jurorów:

  1.       Organizatorami konkursu i plebiscytu "Historia zebrana" są firmy PPUH W&W Polak, wyłączny właściciel wortalu literackiego Granice.pl oraz Michał Świgoń Promohistoria, wydawca portalu internetowego Histmag.org.

2.       Do oceny zgłoszonych do kolejnych edycji plebiscytu książek organizatorzy powołują sześcioosobowe jury.

3.       W skład jury wchodzą:

a)      z ramienia Polskiego Towarzystwa Historycznego: prof. dr hab. Jarosław Kłaczkow

b)      z ramienia redakcji serwisu Histmag.org: Michał Świgoń, założyciel portalu, Piotr Abryszeński  – redaktor działu Recenzje, Maciej Zaremba - redaktor naczelny, Tomasz Leszkowicz – redaktor działu naukowego

c)       z ramienia redakcji wortalu literackiego Granice.pl: Sławomir Krempa, redaktor naczelny serwisu

4.       Jurorzy otrzymują formularz, zawierający wzorzec i kryteria oceny zgłoszonych do plebiscytu książek.

5.       Ocenie podlegają:

a)      szata graficzna, skład publikacji,

b)      opracowanie redakcyjne i korektorskie,

c)      atrakcyjność ujęcia tematu,

d)      stopień zgłębienia tematu, rzetelność badawcza,

e)      nowatorstwo pracy,

f)       ocena całościowa, której NIE stanowi średnia arytmetyczna oceny według poszczególnych kryteriów.

6.       Jurorzy dokonują oceny według każdego kryterium w skali 1-10.

7.       Gdy średnia ocen przekracza 7.0, juror przygotowuje krótkie jej uzasadnienie.

8.       Przy skrajnej ocenie cząstkowej (1 lub 10), juror przygotowuje krótkie jej uzasadnienie.

9.       Najlepszą książkę w danej kategorii juror podsumowuje oceną całościową 10, a najgorszą – oceną całościową 1, dodając uzasadnienie dokonanego wyboru.

10.   Nominacje do tytułu „Najlepszej książki historycznej półrocza” uzyskują pozycje, które otrzymują najwyższe noty od jurorów.

11.   Tytuł „Najlepszej książki historycznej półrocza” w danej kategorii otrzymuje pozycja, która otrzymała najwyższe noty od jurorów.

12.  Tytuł „Najlepszej książki historycznej roku” w danej kategorii otrzyma ta spośród dwóch nagrodzonych pozycji w poszczególnych półroczach, która otrzyma - w odrębnym głosowaniu - więcej głosów jurorów.

13.   W przypadku takiej samej oceny kilku tytułów w danej kategorii odbywają się dodatkowe konsultacje jury, w przypadku równego podziału głosów głos decydujący mają Michał Świgoń i Sławomir Krempa.

14.   Oceny jurorów pozostają niejawne.

15.   Werdykt jury jest ostateczny i niepodważalny.  

16.   Wszelkie wątpliwości, zastrzeżenia, uwagi i reklamacje prosimy przesyłać na adres: info@historiazebrana.pl. Organizatorzy rozpatrują reklamacje w terminie 14 dni.

Patroni medialni
logo 1logo 2logo 3logo 4logo 5logo 6logo 7