Regulamin głosowania i konkursu dla internautów w ramach przedsięwzięcia "Historia zebrana":

1. Organizatorami konkursu i plebiscytu "Historia zebrana" są firmy W&W Innovations sp. z o.o., wyłączny właściciel wortalu literackiego Granice.pl oraz Michał Świgoń Promohistoria, wydawca portalu internetowego Histmag.org

 

2. Celem konkursu i plebiscytu „Historia zebrana” jest wybór najlepszych publikacji historycznych wydanych w języku polskim w poszczególnych latach. 

 

3. Wyboru najlepszych publikacji historycznych dokonuje jury, równolegle ma miejsce głosowanie internautów, prowadzone za pośrednictwem strony internetowej plebiscytu - www.historiazebrana.pl 

 

4. W głosowaniu internautów może wziąć udział każdy użytkownik sieci Internet, posiadający własny adres e-mail. W zgłoszeniu do konkursu należy podać własne imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz adres poczty elektronicznej. 

 

5. Każdy uczestnik może oddać po jednym głosie w każdej spośród kategorii konkursowych. Uczestnicy głosują na najlepszą, ich zdaniem, książkę historyczną w danym półroczu. Dodatkowe głosowanie - bez etapu nominacji - jest realizowane po zakończeniu dwóch głosowań półrocznych - internauci wybierają wówczas wyłącznie spośród książek, które otrzymały od nich tytuł najlepszej publikacji półrocza.

 

6. W danej kategorii oddać swój głos można dwukrotnie - w okresie od rozpoczęcia głosowania internautów do ogłoszenia nominacji po raz pierwszy - wówczas oddane głosy świadczą o wyborze książek, które powinny otrzymać nominację do tytułu "Najlepszej książki historycznej", a w okresie pomiędzy ogłoszeniem nominacji a ogłoszeniem wyników plebiscytu po raz drugi - wyłącznie na tytuły nominowane przez internautów. Wówczas oddane głosy świadczą o wyborze książek, które powinny zwyciężyć w plebiscycie. W momencie ogłoszenia nominacji, głosy oddane na poszczególne tytuły biorące udział w plebiscycie są zerowane.

 

7. Każdy użytkownik oddający głos w plebiscycie ma szansę wygrania zestawu nagród książkowych, ufundowanych przez wydawców. 

 

8. Po dokonaniu wyboru tytułów nominowanych i po dokonaniu wyboru tytułów nagrodzonych przez internautów, ostateczna liczba osób głosujących w danym etapie podzielona zostaje przez trzy i zaokrąglona do całości. Wynik owego działania stanowi podstawę do wyłonienia zdobywców zestawów książkowych. Nagrody otrzymają osoby, które głosowały w kolejności będącej wielokrotnością powyższego wyniku.  

 

9. Dodatkowe nagrody przyznane zostaną wybranym internautom, którzy podczas trwania konkursu prześlą na adres info@historiazebrana.pl wiadomość e-mail. W jej temacie należy zawrzeć słowo "Wybieram", a list powinien zawierać autora i tytuł wybranej pozycji, uzasadnienie (liczące do 2 tys. znaków), dlaczego to właśnie ona najbardziej przypadła do gustu nadawcy oraz imię, nazwisko, adres i telefon osoby biorącej udział w konkursie. Wyboru autorów najciekawszych opinii dokonają Michał Świgoń i Sławomir Krempa, a lista zwycięzców ogłoszona zostanie na łamach obydwu serwisów.  

 

10. Kolejne nagrody przypadną sześciu internautom, którzy zachęcą największe grono osób do głosowania w plebiscycie. Każdy uczestnik podczas głosowania może wskazać login (w wortalu Granice.pl) lub adres mailowy osoby, która zachęciła go do udziału w plebiscycie. Podstawą do wyłonienia zwycięzców będzie stanowiła liczba osób, które podadzą w formularzu głosowania konkretny login lub adres e-mail. Osoba, która zachęci największą liczbę internautów oddania głosów, otrzyma zestaw 10 książek zgłoszonych do plebiscytu, kolejna - 5 książek, następna - 4 publikacje, czwarta w kolejności - 3 książki, piąta - dwie, szósta - jedną. Podanie loginu lub adresu mailowego jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na jego prezentację na stronie konkursowej oraz na stronach organizatorów.

 

11. Nagrody dla internautów nie będą przyznawane w finałowym głosowaniu rocznym, realizowanym w terminie: 25 stycznia - 7 lutego 2022 r. 

 

12. Każdy użytkownik, oddając głos w plebiscycie "Historia zebrana", wyraża zgodę na otrzymywanie informacji (również o charakterze reklamowym) od organizatorów plebiscytu oraz od ich partnerów (w tym również podmiotów trzecich).

 

13. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie pod warunkiem poinformowania o nich uczestników oraz o ile zmiany te nie naruszą praw nabytych przez uczestników konkursu. 

 

14. Nagrody są wysyłane w terminie do 30 dni od dnia rozstrzygnięcia plebiscytu. W szczególnych przypadkach termin ten może zostać wydłużony do 60 dni. Po zakończeniu plebiscytu organizatorzy kontaktują się z osobami nagrodzonymi drogą mailową, prosząc o przesłanie następujących danych: imię i nazwisko, adres, numer telefonu na adres mailowy info@historiazebrana.pl Dane te należy przesłać w terminie 21 dni od momentu ogłoszenia listy zwycięzców. W przypadku, gdyby nagroda nie dotarła do laureata z przyczyn niezależnych od organizatora konkursu, może on zdecydować o przyznaniu nagrody zastępczej.

 

15. Uczestnikowi konkursu, który ma uzasadnione podejrzenie, że konkurs został rozstrzygnięty z naruszeniem regulaminu lub że w czasie trwania konkursu doszło do innych nieprawidłowości mogących mieć wpływ na jego wyniki, służy prawo zgłoszenia skargi na przebieg konkursu. Skarga na przebieg konkursu może zostać zgłoszona w ciągu 7 dni od dnia ogłoszenia jego wyników. Zgłasza się ją pocztą elektroniczną, wysyłając na adres: info@historiazebrana.pl Skargi na przebieg konkursu rozpatrują organizatorzy konkursu, a ich decyzja o sposobie rozpatrzenia skargi jest ostateczna. Organizatorzy konkursu informują skarżącego o treści tej decyzji w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia skargi.

 

16. O wszelkich sprawach, które nie zostały ujęte w niniejszym regulaminie, decydują organizatorzy w zgodzie z prawem polskim. 

 

17. Zgodnie z Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO). Uczestnik konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu uwierzytelnienia głosu oraz umieszczenia informacji o jego statusie polecania konkursu, informacji o wynikach konkursu oraz informacji o wygranych nagrodach na portalu www.historiazebrana.pl i innych portalach które stanowią własność Administratorów Danych. Oraz dokonywanie pomiarów, które pozwalają nam udoskonalać oferowane usługi i sprawić, że będą maksymalnie odpowiadać jego potrzebom, Wyświetlanie reklam dopasowanych do jego potrzeb i zainteresowań.

 

18. Dane przetwarzane przez organizatora to, to dane osobowe, które są zbierane w ramach korzystania z naszego serwisu i jego funkcji, w tym zapisywanych w plikach cookies, które są instalowane na naszych stronach przez nas oraz współpracujących z nami partnerów.

 

19. Administratorami danych osobowych jest W&W Innovations sp. z o.o. z siedzibą w Zabrzu, przy ul. Wolności 262/304, 41-800 Zabrze oraz firma Michał Świgoń PROMOHISTORIA z siedzibą w Warszawie, ul. Koźmiana 2/89 jako współadministrator a także nasi partnerzy, czyli firmy i inne podmioty, z którymi współpracujemy w zakresie marketingowym, operacyjnym lub technologicznym.

20. Dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie W&W Innovations sp. z o.o. m.in. dostawcom usług IT, agencjom marketingowym, firmom badawczym, partnerom handlowym – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z wydanymi poleceniami.

 

21. Prawa wynikające z regulacji RODO:

 

W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, dysponujesz następującymi prawdami:

Masz dostęp do Twoich danych, w tym uzyskania kopii danych,

Masz prawo żądania sprostowania danych,

Możesz wnioskować o usunięcie danych (w określonych sytuacjach),

Możesz wnieść skargę do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych,

Masz prawo do ograniczenia przetwarzania danych,

Możesz wycofać zgody w zakresie w jakim są przetwarzane na tej podstawie,

Masz prawo do przenoszenia danych osobowych.

Aby skorzystać ze swoich praw, skontaktuj się z nami, pisząc na adres e-mail: bok@wwpol.com.

 

 

Regulamin oceny książek przez jurorów:

  1.       Organizatorami konkursu i plebiscytu "Historia zebrana" są firmy W&W Innovations sp. z o.o., wyłączny właściciel wortalu literackiego Granice.pl oraz Michał Świgoń Promohistoria, wydawca portalu internetowego Histmag.org.

2.       Do oceny zgłoszonych do kolejnych edycji plebiscytu książek organizatorzy powołują sześcioosobowe jury.

3.       W skład jury wchodzą:

a)      z ramienia Polskiego Towarzystwa Historycznego: prof. dr hab. Jarosław Kłaczkow

b)      z ramienia redakcji serwisu Histmag.org: Michał Świgoń, założyciel portalu, Piotr Abryszeński  – redaktor działu Recenzje, Mateusz Balcerkiewicz - redaktor naczelny, Magdalena Mikrut-Majeranek - z-ca redaktora naczelnego

c)       z ramienia redakcji wortalu literackiego Granice.pl: Sławomir Krempa, redaktor naczelny serwisu

4.       Jurorzy otrzymują formularz, zawierający wzorzec i kryteria oceny zgłoszonych do plebiscytu książek.

5.       Ocenie podlegają:

a)      szata graficzna, skład publikacji,

b)      opracowanie redakcyjne i korektorskie,

c)      atrakcyjność ujęcia tematu,

d)      stopień zgłębienia tematu, rzetelność badawcza,

e)      nowatorstwo pracy,

f)       ocena całościowa, której NIE stanowi średnia arytmetyczna oceny według poszczególnych kryteriów.

6.       Jurorzy dokonują oceny według każdego kryterium w skali 1-10.

7.       Gdy ocena całościowa jest wyższa niż 7, juror przygotowuje krótkie jej uzasadnienie.

8.       Przy skrajnej ocenie cząstkowej (1 lub 10), juror przygotowuje krótkie jej uzasadnienie.

9.       Najlepszą książkę w danej kategorii juror podsumowuje oceną całościową 10, a najgorszą – oceną całościową 1, dodając uzasadnienie dokonanego wyboru.

10.   Nominacje do tytułu „Najlepszej książki historycznej półrocza” uzyskują pozycje, które otrzymują najwyższe noty od jurorów.

11.   Tytuł „Najlepszej książki historycznej półrocza” w danej kategorii otrzymuje pozycja, która otrzymała najwyższe noty od jurorów.

12.  Tytuł „Najlepszej książki historycznej roku” w danej kategorii otrzyma ta spośród dwóch nagrodzonych pozycji w poszczególnych półroczach, która otrzyma - w odrębnym głosowaniu - więcej głosów jurorów.

13.   W przypadku takiej samej oceny kilku tytułów w danej kategorii odbywają się dodatkowe konsultacje jury, w przypadku równego podziału głosów głos decydujący mają Michał Świgoń i Sławomir Krempa.

14.   Oceny jurorów pozostają niejawne.

15.   Werdykt jury jest ostateczny i niepodważalny.  

16.   Wszelkie wątpliwości, zastrzeżenia, uwagi i reklamacje prosimy przesyłać na adres: info@historiazebrana.pl. Organizatorzy rozpatrują reklamacje w terminie 14 dni.